Ons ProjectInschrijvenKleuterschoolLagere schoolKalenderRecreatiefContactHome

 


Organisatie

 

,

 

Schoolraad

Een schoolraad is een inspraakorgaan dat in principe in elke school verplicht is en waarin ook de ouders vertegenwoordigd zijn . De ouders in de schoolraad zijn door de andere ouders verkozen of worden door de ouderraad afgevaardigd. In gesubsidieerde scholen zijn sinds 1 april 2005 de participatieraden vervangen door de schoolraden.  In een schoolraad zetelen vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.  De bevoegdheden van de schoolraden zijn drieledig.  De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie: de schoolraad krijgt zelf informatie maar moet ook zelf communiceren over de eigen werking . Zo blijven alle personeelsleden , ouders en leerlingen op de hoogte van de standpunten die de schoolraad inneemt .  Daarnaast heeft de school een adviesbevoegdheid ( bv. Over het studieaanbod, het leerlingenvervoer , ...)  en een overlegbevoegheid (bv. Over het schoolreglement, het schoolwerkplan ,... ) . De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur liggen. Verkiezingen voor deze schoolraden gebeuren om de 4 jaar.

Ouderraad

De ouderraad is een groep van ouders die onze school met raad en daad wensen bij te staan. Er wordt minstens 1 keer per maand vergaderd samen met directies en een vertegenwoordiging van leerkrachten van zowel kleuter- als lagere school. Naargelang de noden die zich voordoen, worden werkgroepen in het leven geroepen om op specifieke vlakken ondersteuning te geven. Het kan gaan om de praktische uitwerking van een activiteit, het ontwikkelen van een visie, het ondersteunen van schoolprojecten of het informeren van alle ouders via ouderavonden. De ondersteuning kan op pedagogisch, logistiek en financieel vlak gebeuren. Ouders van onze school worden op de hoogte gehouden van de werking via Spelingsprokkels maar kunnen op aanvraag ook het verslag van de vergaderingen bekomen. Dit wordt dan per elektronische post of via de kinderen aan de ouders bezorgd. Wil je meer informatie of wens je lid te worden van de ouderraad? Neem dan best contact op met één van de onderstaande personen. Een afvaardiging van de ouderraad zetelt ook in de schoolraad.

Bestuur
Voorzitter: Agnes de Visser
Leden: Sophie Philips, Griet Willems, Patrik Stessens

Contacteer de Ouderraad via: ouderraad@viadespeling.be

De Ouderraad op

De volledige samenstelling van de ouderraad vindt u hier


Scholengemeenschap

Op 7 juni 2016 tekenden de schoolbesturen van onderstaande vzw's een fusie om te komen tot één vzw met één bestuur.

De Speling vzw (kleuter- en lager onderwijs)
Het Katholiek Onderwijs Dekenaat Lommel vzw (Boudewijnschool, Den Heuvel, Balu en Eymardschool)
Het katholiek onderwijs Lommel-West Kerkhoven vzw (Lommel-West en Sint-Jan)
Het katholiek basisonderwijs Lommel-Barrier vzw (De Klimtoren)

LKB wordt gevormd door de volgende scholen:

1.    Basisschool Barrier

2.    Basisschool Den Heuvel

3.    Basisschool Lutlommel

4.    Basisschool Lommel-West

5.    Basisschool Sint-Jan

6.    Boudewijnschool

7.    Eymardschool

8.    Lagere school De Speling

9.    Kleuterschool De Speling

LKB VZW : de nieuwe naam van de vzw na de fusie

Voorzitter: Ludo Vandermierde
Algemeen directeur: Peter Vanderkrieken

Leerlingenraad

Ook dit schooljaar werd er weer een leerlingenraad gekozen. De verkiezingen gebeuren net zoals in de politiek. De leerlingen kunnen hun stem uitbrengen in echte stemhokjes en de kandidaat-leden mogen echt campagne voeren en zichzelf op zelfgemaakte affiches aanprijzen.
Na het tellen van de stemmen kon de leerlingenraad aantreden. De leerlingenraad komt op regelmatige basis samen om te vergaderen. De leerlingen brengen geregeld nieuwe ideeën aan die door de leerlingenraad besproken worden.

VCLB

VCLB staat voor Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding en is gevestigd in de

Bermstraat 9 (bus 1) te 3910 Neerpelt.
Telefoon: 011 / 805 900
Fax: 011 / 805 901
e-mail: neerpelt@clb-net.be

De medewerkers van CLB geven advies en ondersteuning aan ouders die te maken krijgen met opvoedings- of ontwikkelingsproblemen van hun kind. In samenspraak met de school wordt voor elk zorgkind de juiste omkadering gezocht om zo snel mogelijk een positieve wending te geven aan de problemen.

 • Niet alleen de school, maar ook de ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 • Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen.
 • Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan collectieve onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.
 • Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.
 • Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend.
 • Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving.
 • Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het multidisciplinair dossier van uw kind.

 • Het multidisciplinair dossier van uw kind bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over uw kind op het centrum aanwezig zijn.
 • Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen.
 • Er bestaat maar één CLB-dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij schoolveranderen in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de ouders te informeren over het doorgeven van het dossier. Er wordt een wachttijd van 30 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders. Als ouder kunt u afzien van die wachttijd. U kunt binnen de 30 dagen verzet aantekenen tegen de niet-verplichte gegevens uit het dossier. U kunt geen verzet aantekenen tegen de overdracht van volgende gegevens :  identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult.
 • Indien u verzet aantekent, verzendt het CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact.

Het Medisch Schooltoezicht is geïntegreerd binnen het CLB. In de loop van het schooljaar ondergaan de 4-jarige kleuters een aantal onderzoeken die vooraf schriftelijk worden toegelicht. Het testen van gehoor en zicht vindt plaats op school. Voor het onderzoek door de schoolarts verplaatsen de kinderen zich naar het centrum in Neerpelt. Ouders worden onmiddellijk op de hoogte gebracht wanneer extra onderzoek wenselijk of vereist is.

Welke is de procedure in geval van een dreigende luizenplaag?

Dikwijls stellen we vast dat ouders die luizen ontdekken bij hun kind meteen een schuldgevoel krijgen en denken dat ze onvoldoende aandacht hebben geschonken aan de hygiëne van hun kind. Dit is totaal onterecht. Ieder van ons kan namelijk te maken krijgen met deze kriebeldiertjes zonder nalatigheid op het vlak van hygiëne. Om een luizenplaag te voorkomen is het echter wel belangrijk om het onmiddellijk te melden op school en de volgende afspraken na te leven :

 • De betrokken kinderen dienen thuis te blijven tot vaststaat dat alle luizen en neten uit het haar zijn verdwenen. Bij uw apotheker kan u steeds terecht om raad te vragen en om de producten aan te schaffen voor een doeltreffende behandeling.
 • Jassen, mutsen en beddengoed van deze kinderen dienen meteen een wasbeurt te ondergaan.
 • De ouders van de klasgenootjes worden door ons schriftelijk op de hoogte gebracht en krijgen de opdracht hun kind thuis nog een keer grondig te controleren.
In geval van een echte luizenplaag wordt het medisch schooltoezicht ingeschakeld en zal de schoolarts de nodige richtlijnen uitvaardigen voor de school en de betrokken ouders.